The Class 56 Group

RHTT workings Colas

28/10/17 – 56096 & 56113 are currently operating this duty.

COLAS 56096 & 56105 are currently working the following duties, with 56087 based at Coleham depot presumably as a spare loco.

Monday 3S71
SHREWCLSS       21:20
SUTTNBJ34 21:22 21:26
SUTTONBJN 21:27 21:28
WELSHPOOL 21:51 21:52
NEWTOWN   22:10 22:47
TALERDDIG 23:04 23:05
MACHYNLLH 23:23 23:33
TALERDDIG 23:53 23:54
NEWTOWN   00:11 00:12
WELSHPOOL 00:34 00:35
SUTTONBJN 01:03 01:04
SUTTNBJ34 01:05 01:09
SHREWCLSS 01:11 01:56
SUTTONBJN PASS  02:03
DORRINGTN PASS  02:11
CRAVENARM 02:29 03:08
MARSHBKLC PASS  03:15
DORRINGTN PASS  03:28
SUTTONBJN PASS  03:35
SHREWSBRY 03:39 03:41
WREXHMGEN PASS  04:20
PENYFORDD PASS  04:36
DEEMSHJSB PASS  04:48
BIDSTON   05:12 05:18
DEEMSHJSB PASS  05:43
PENYFORDD PASS  05:59
WREXHMGEN PASS  06:13
GOBOWEN   PASS  06:29
SHREWSBRY 06:50 07:27
HARLESCOT PASS  07:32
WEM       PASS  07:42
PREES     PASS  07:46
WRENBURY  PASS  07:57
NANTWICH  PASS  08:02
GRESTY LN PASS  08:08
CREWE     08:13 09:01
CWESTLWKS PASS  09:05
BEESTNCSL PASS  09:14
CHESTER   09:26 09:31
CHESTERSJ PASS  09:32
SALTNEYJN PASS  09:34
RKLFFHALL PASS  09:44
HOLYWELLJ PASS  09:53
RHYL      PASS  10:08
COLWYNBAY PASS  10:19
LLNDUDNOJ 10:25 10:45
PENMAENMR PASS  10:55
BANGOR    PASS  11:07
MENAI BDG PASS  11:10
LLANFRPWL PASS  11:13
GAERWEN   PASS  11:17
VALLEY    PASS  11:35
HOLYHEAD  11:43 12:01
VALLEY    PASS  12:07
GAERWEN   PASS  12:25
LLANFRPWL PASS  12:29
MENAI BDG PASS  12:32
BANGOR    PASS  12:36
PENMAENMR PASS  12:48
LLNDUDNOJ PASS  13:03
COLWYNBAY PASS  13:08
RHYL      PASS  13:21
HOLYWELLJ PASS  13:37
RKLFFHALL PASS  13:46
SALTNEYJN PASS  13:58
CHESTERSJ PASS  14:00
CHESTER   PASS  14:01
BEESTNCSL PASS  14:16
CWESTLWKS PASS  14:35
CREWE     PASS  14:38
GRESTY LN PASS  14:40
NANTWICH  PASS  14:45
WRENBURY  PASS  14:50
PREES     PASS  15:00
WEM       PASS  15:03
HARLESCOT PASS  15:11
CREWEBANK 15:14 15:49
SHREWSBRY 15:54 16:07
ENGLSHBJN PASS  16:09
SUTTNBJ15 16:10 16:19
SUTTNBJ34 16:20 16:29
SHREWCLSS 16:32

Tues, Weds & Thurs 3S71
SUTTNBJ34 21:22 21:26
SUTTONBJN 21:27 21:28
WELSHPOOL 21:51 21:52
FRON LC   PASS  21:56
NEWTOWN   22:10 22:47
TALERDDIG 23:04 23:05
MACHYNLLH 23:23 23:33
TALERDDIG 23:53 23:54
NEWTOWN   00:11 00:12
FRON LC   PASS  00:29
WELSHPOOL 00:34 00:35
SUTTONBJN 01:03 01:04
SUTTNBJ34 01:05 01:09
SHREWCLSS 01:11 02:46
SUTTNBJ34 02:48 02:52
SUTTONBJN PASS  02:53
DORRINGTN PASS  03:01
MARSHBKLC PASS  03:11
CRAVENARM 03:29 03:56
MARSHBKLC PASS  04:03
DORRINGTN PASS  04:16
SUTTONBJN PASS  04:23
SHREWSBRY 04:27 04:28
GOBOWEN   PASS  04:52
WREXHMGEN PASS  05:07
PENYFORDD PASS  05:23
DEEMSHJSB PASS  05:35
BIDSTON   05:59 06:13
DEEMSHJSB PASS  06:38
PENYFORDD PASS  06:54
WREXHMGEN PASS  07:08
GOBOWEN   PASS  07:22
SHREWSBRY 07:43 07:51
HARLESCOT PASS  07:58
WEM       PASS  08:08
PREES     PASS  08:12
WRENBURY  PASS  08:23
NANTWICH  PASS  08:28
GRESTY LN PASS  08:34
CREWE     08:36 09:01
CWESTLWKS PASS  09:05
BEESTNCSL PASS  09:14
CHESTER   09:26 09:31
CHESTERSJ PASS  09:32
SALTNEYJN PASS  09:34
RKLFFHALL PASS  09:44
HOLYWELLJ PASS  09:53
RHYL      PASS  10:08
COLWYNBAY PASS  10:19
LLNDUDNOJ 10:25 10:45
PENMAENMR PASS  10:55
BANGOR    PASS  11:07
MENAI BDG PASS  11:10
LLANFRPWL PASS  11:13
GAERWEN   PASS  11:17
VALLEY    PASS  11:35
HOLYHEAD  11:43 12:01
VALLEY    PASS  12:07
GAERWEN   PASS  12:25
LLANFRPWL PASS  12:29
MENAI BDG PASS  12:32
BANGOR    PASS  12:36
PENMAENMR PASS  12:48
LLNDUDNOJ PASS  13:03
COLWYNBAY PASS  13:08
RHYL      PASS  13:21
HOLYWELLJ PASS  13:37
RKLFFHALL PASS  13:46
SALTNEYJN PASS  13:58
CHESTERSJ PASS  14:00
CHESTER   PASS  14:01
BEESTNCSL PASS  14:16
CWESTLWKS PASS  14:35
CREWE     PASS  14:40
GRESTY LN PASS  14:42
NANTWICH  PASS  14:47
WRENBURY  PASS  14:52
PREES     PASS  15:02
WEM       PASS  15:05
HARLESCOT PASS  15:13
CREWEBANK 15:16 15:49
SHREWSBRY 15:54 16:07
ENGLSHBJN PASS  16:09
SUTTNBJ15 16:10 16:19
SUTTNBJ34 16:20 16:29
SHREWCLSS 16:32

Friday 3S71
SHREWCLSS       21:20
SUTTNBJ34 21:22 21:26
SUTTONBJN 21:27 21:28
WELSHPOOL 21:51 21:52
FRON LC   PASS  21:56
NEWTOWN   22:10 22:47
TALERDDIG 23:04 23:05
MACHYNLLH 23:23 23:33
TALERDDIG 23:53 23:54
NEWTOWN   00:11 00:12
FRON LC   PASS  00:29
WELSHPOOL 00:34 00:35
SUTTONBJN 01:03 01:04
SUTTNBJ34 01:05 01:09
SHREWCLSS 01:11 02:18
SUTTNBJ34 02:20 02:24
SUTTONBJN PASS  02:25
DORRINGTN PASS  02:33
MARSHBKLC PASS  02:43
CRAVENARM 02:51 03:01
MARSHBKLC PASS  03:08
DORRINGTN PASS  03:18
SUTTONBJN PASS  03:25
SHREWSBRY 03:29 03:30
GOBOWEN   PASS  03:54
WREXHMGEN PASS  04:09
PENYFORDD PASS  04:25
DEEMSHJSB PASS  04:37
BIDSTON   05:01 05:09
DEEMSHJSB PASS  05:34
PENYFORDD PASS  05:50
WREXHMGEN PASS  06:04
GOBOWEN   PASS  06:18
SHREWSBRY 06:39 07:00
HARLESCOT PASS  07:05
WEM       PASS  07:15
PREES     PASS  07:19
WRENBURY  PASS  07:30
NANTWICH  PASS  07:35
GRESTY LN PASS  07:42
CREWE     07:44 09:02
CWESTLWKS PASS  09:05
BEESTNCSL PASS  09:14
CHESTER   09:26 09:34
CHESTERSJ PASS  09:35
SALTNEYJN PASS  09:37
RKLFFHALL PASS  09:47
HOLYWELLJ PASS  09:56
RHYL      PASS  10:11
COLWYNBAY PASS  10:22
LLNDUDNOJ PASS  10:27
PENMAENMR PASS  10:36
BANGOR    PASS  10:48
MENAI BDG PASS  10:51
LLANFRPWL PASS  10:54
GAERWEN   PASS  10:58
VALLEY    PASS  11:16
HOLYHEAD  11:26 12:16
VALLEY    PASS  12:22
GAERWEN   PASS  12:41
LLANFRPWL PASS  12:45
MENAI BDG PASS  12:48
BANGOR    PASS  12:51
PENMAENMR PASS  13:03
LLNDUDNOJ PASS  13:11
COLWYNBAY PASS  13:16
RHYL      PASS  13:29
HOLYWELLJ PASS  13:44
RKLFFHALL PASS  13:53
SALTNEYJN PASS  14:06
CHESTERSJ PASS  14:08
CHESTER   PASS  14:09
BEESTNCSL PASS  14:22
CWESTLWKS PASS  14:32
CREWE     PASS  14:35
GRESTY LN PASS  14:37
NANTWICH  PASS  14:42
WRENBURY  PASS  14:47
PREES     PASS  14:57
WEM       PASS  15:00
HARLESCOT PASS  15:08
CREWEBANK 15:11 15:49
SHREWSBRY 15:54 16:07
ENGLSHBJN PASS  16:09
SUTTNBJ15 16:10 16:19
SUTTNBJ34 16:20 16:29
SHREWCLSS 16:32

Sunday 3S71
SHREWCLSS       03:30
ENGLSHBJN PASS  03:32
SHREWSBRY PASS  03:33
HARLESCOT PASS  03:37
WEM       PASS  03:47
PREES     PASS  03:51
WRENBURY  PASS  04:02
NANTWICH  PASS  04:07
GRESTY LN PASS  04:13
CREWE     PASS  04:18
CWESTLWKS PASS  04:22
BEESTNCSL PASS  04:31
CHESTER   04:43 04:48
CHESTERSJ PASS  04:49
SALTNEYJN PASS  04:51
RKLFFHALL PASS  05:01
HOLYWELLJ PASS  05:10
RHYL      PASS  05:25
COLWYNBAY PASS  05:36
LLNDUDNOJ PASS  05:41
PENMAENMR PASS  05:50
BANGOR    PASS  06:02
MENAI BDG PASS  06:05
LLANFRPWL PASS  06:08
GAERWEN   PASS  06:12
VALLEY    PASS  06:30
HOLYHEAD  06:38 06:56
VALLEY    PASS  07:02
GAERWEN   PASS  07:20
LLANFRPWL PASS  07:24
MENAI BDG PASS  07:27
BANGOR    PASS  07:31
PENMAENMR PASS  07:43
LLNDUDNOJ PASS  07:51
COLWYNBAY PASS  07:56
RHYL      PASS  08:09
HOLYWELLJ PASS  08:25
RKLFFHALL PASS  08:34
SALTNEYJN PASS  08:46
CHESTERSJ PASS  08:48
CHESTER   PASS  08:49
BEESTNCSL PASS  09:04
CWESTLWKS PASS  09:14
CREWE     PASS  09:17
GRESTY LN PASS  09:19
NANTWICH  PASS  09:24
WRENBURY  PASS  09:29
PREES     PASS  09:39
WEM       PASS  09:42
HARLESCOT PASS  09:50
SHREWSBRY 09:55 09:56
GOBOWEN   PASS  10:20
WREXHMGEN PASS  10:35
PENYFORDD PASS  10:51
DEEMSHJSB PASS  11:03
BIDSTON   11:27 11:33
DEEMSHJSB PASS  11:58
PENYFORDD PASS  12:14
WREXHMGEN PASS  12:29
SALTNEYJN PASS  12:42
CHESTERSJ PASS  12:44
CHESTER   12:46 12:50
CHESTERSJ PASS  12:52
SALTNEYJN PASS  12:54
WREXHMGEN PASS  13:08
GOBOWEN   PASS  13:22
SHREWSBRY 13:43 14:13
ENGLSHBJN PASS  14:15
SUTTNBJ15 14:16 14:21
SUTTNBJ34 14:22 14:27
SHREWCLSS 14:30


Posted

in

by

Tags: